เกี่ยวกับชุมชนแออัด

          มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ลงพื้นที่ทำงานกับชาวบ้านที่มีปัญหาความไม่มั่นคงในที่ดิน ที่อยู่อาศัยในเมือง หรือชุมชนแออัด หรือสลัม มาอย่างยาวนาน  จัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดระบบชุมชนตนเอง  สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน  ทั้งในที่ดินรัฐ และในที่ดินเอกชน กระทั่งเกิดขบวนชาวบ้านนาม "เครือข่ายสลัม 4 ภาค" และทาง มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ทำหน้าที่ในขบวนเป็นที่ปรึกษา และกองเลขา

          ทาง เครือข่ายสลัม 4 ภาค เป็นองค์กรชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ที่ประสบปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย  เป็นคนจนในเมือง และมีการรวมกลุ่มมาจากเครือข่ายย่อยๆ จาก 9 เครือข่าย ตามภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

1. ศูนย์รวมพัฒนาชุมชน (กทม. / สมุทรปราการ / นนทบุรี)

2. กลุ่มพัฒนาชุมชนใต้สะพาน (กทม.)

3. เครือข่ายชุมชนริมทางรถไฟสายใต้-ตะวันตก (กทม. / ปทุมธานี)

4. เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนา (กทม.)

5. เครือข่ายชุมชนพระราม 3 (กทม. / สมุทรปราการ / สมุทรสาคร)

6. เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ (ขอนแก่น)

7. เครือข่ายพัฒนาสิทธิชุมชนภาคใต้ (สงขลา / นครศรีธรรมราช / ตรัง)

8. เครือข่ายคนไร้บ้าน (กทม. / เชียงใหม่ / ปทมุธานี / นครราชสีมา)

9. เครือข่ายชุมชนก้าวหน้า (กทม. / ฉะเชิงเทรา)