เกี่ยวกับคนไร้บ้าน

      เป้าหมายในการทำงานเพื่อให้คนไร้บ้านมีสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถใช้ชีวิตปกติในสังคม พ้นจากสภาวะการไร้บ้าน และกลุ่มเสี่ยงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกับคนในชุมชน และสังคมได้ โดยในโครงการนี้ได้แยกแยะกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้นเพื่อสามารถทำงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ  โดยแยกกลุ่มคนไร้บ้านเป็น 3 กลุ่ม คือ คนไร้บ้านหน้าใหม่  คนไร้บ้านทั่วไป และคนไร้บ้านที่ตั้งหลักได้  

     มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ลงพื้นที่ พบปะ พูดคุย กับคนไร้บ้าน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 รวมกลุ่มคนไร้บ้านมาเป็นเครือข่ายคนไร้บ้าน และพัฒนาการบริหารมาเป็น สมาคมคนไร้บ้าน ในปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันสมาคมคนไร้บ้านบริหารศูนย์พักที่ดูแลโดยคนไร้บ้านกันเองมีทั้งสิ้น

1. ศูนย์พักคนไร้บ้านตลิ่งชัน

2. ศูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อย สุวิทย์ วัดหนู

3. ศูนย์พักคนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

4. ศูนย์พักคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น

5. ศูนย์พักคนไร้บ้าน จังหวัดปทุมธานี